AZ / EN / RU
PAM310 Elektromexaniki qurğular (2+1+0) ECTS 4

Mühərriklərin idarəedilməsinə giriş. Mühərrik idarəedilməsinin əsas prinsipləri. Mühərriklərin idarəedilməsi və sxemlər. Ümumi mühərrik idarəetmə avadanlığı, elementləri və sxemləri. Mühərrik idarəetməsi sxeminin hissələri. Maqnitlə idarəetmə. Maqnit idarəetməsində istifadə olunan işəsalma qurğuları. Sadə idarəetmə dövrələri. İfrat cərəyandan qoruma dövrələri. İndikatorlar və işıq saçan düymələr. Seçmə açarları və doğruluq cədvəlləri. Üçfazlı mühərriklərin revers idarəedilməsi. Birfazlı mühərriklərin revers idarəedilməsi. Ardıcıl idarəetmə. İdarəedicinin mühərriki dayandırma funksiyası. Mühərrik və kontrollerlərin dövrədən ayrılması sxemləri. Müxtəlif mühərrik idarəetmə dövrələri. Mühərrik dolaqlarının birləşdirilməsi. Mühərriklərin müxtəlif idarəetmə və siqnalizasiya dövrələri.