AZ / EN / RU
PAM 401 İdarəetmə nəzəriyyəsi 1 (3+2+0) ECTS 6

İdarəetmə sistemləri: əsas müddəalar və anlayışlar, təsnifatları; Xətti-kəsilməz idarəetmə sistemlərinin riyazi modelləri: diferensial tənliklər, çevirmə funksiyaları, blok-diaqramlar. Zaman və tezlik xarakteristikaları. Dayanıqlığın analizi; Dinamik iş rejimlərinin analizi. Statik xəta (qərarlaşmış vəziyyətdə); İdarəetmə sistemlərinin lahiyələndirmə metodları. Xətti kəsilməz  idarəetmə sistemlərinin fəza vəziyyətinin hodoqrafı ilə təsviri; İdarəetmə sistemlərinin fəza vəziyyətinin layihələndirilməsi