AZ / EN / RU
PAM 406 Sistemlərin identifikasiyası (3+2+0) ECTS 6

Zaman və tezlik xarakteristikaları vasitəsilə identifikasiya-törəmə metodu; Xarakteristikaların identifikasiyası; Statik identifikasiya metodu; Viner–Hopf tənliyi; Diskret xətti modellər; Reqressiv parametrik modellər əsasında identifikasiya - xətti və qeyri-xətti yanaşmalar; Rekurrent qiymətləndirmə