AZ / EN / RU
PAM 408 Proseslərin idarə edilməsi (4+2+0) ECTS 8

Kontroller alqoritmləri və sazlama; Əsas anlayışlar; Kontroller alqoritmləri: diskret, çoxsəviyyəli və kəsilməz kontrollerlər; Kontrollerlərin sazlanması ehtiyacı; Gücləndirmə əmsalı; Proporsional rejim; Proporsional gücləndirmə əmsalı; Proporsional zolaq; Proporsional əməliyyatların limitləri; Kontroller çıxış nəticələrinin təyini; Proporsional qapalı dövrə əməliyyatı; Inteqral rejim; Inteqral əməliyyatı; Açıq dövrənin analizi; Qapalı dövrənin analizi; WindUp  effektinin sıfırlanması; Differensial rejim; Differensial əməliyyat; Dərəcə yekunu; Proporsional, PI və PID idarəetmə; Proseslərin idarəetmə dövrləri; Əsas anlayışlar; Bir idarəetməli dövrələr; Əksəlaqəli idarəetmə; Təzyiqi idarəetmə dövrələri; Axını idarəetmə dövrələri; Səviyyəni idarəetmə dövrələri; Temperaturu idarəetmə dövrələri; Çoxdəyişənli, mürəkkəb idarəetmə dövrələri; Çoxdəyişənli dövrələr; Önəlaqəli dövrələr; Düzəlaqəli və Əksəlaqəli dövrələr; Kaskad idarəetməsi; Dəstə idarəetməsi; Nisbət idarəetməsi; Selektiv idarəetmə; Qeyri-səlis idarəetmə.