AZ / EN / RU
PAM 509 Sənaye kompüter şəbəkələri (2+0+2) ECTS 4

Kompüter şəbəkəli sənaye idarəetmə sistemlərinin strukturu və arxitekturası; Şəbəkə modelləri, standartları və spesifikasiyaları; Açıq şəbəkə modeli; Şəbəkə transmissiya metodu; Media access metodları – CSMA/CD, CSMS/CA, tələb prioriteti və CTDMA; Sahə səviyyəli sənaye kompüter şəbəkələrinin strukturu və əsas xarakteristikaları;  ARP, TCP/IP və IDP şəbəkə protokolları; İnformasiya sənaye şəbəkələrinin əsas xüsusiyyətləri; Əsas OPC arxitekturalar və interfeyslər; Kommunikasiya texnologiyalarının rolu və önəmi; Ötürücü kommunikasiya komponentləri; Əsas kommunikasiya komponentləri; Çeviricilər; Siqnal prosessorları; Çıxış siqnalı; Analoq kommunikasiya texnologiyaları; Analoq siqnallar; mA siqnalları; V siqnalları; psi siqnalları; Rəqəmli kommunikasiya texnologiyaları; Rəqəmli kommunikasiya protokolları; Rəqəmli kommunikasiyanın üstünlükləri; Naqil xərclərinin azalması; Uzaqdan idarəli cihaz kommunikasiyaları; Verilənlərin ötürülməsi və qəbulunda dəqiqliyin artırılması;

HART kommunikasiya protokolu;   HART kommunikasiyasının icmalı; Rəqəmli proseslərin qiymətləri; Analoq/rəqəm və rəqəm/analoq çeviricilərinin işləmə prinsipləri; HART texnologiyasının üstünlükləri; Mövcud qurğulara inteqrasiya; Burst rejimi; Çoxölçülü proses dəyişənləri; Uzaqdan idarəli cihaz kommunikasiyaları; Ötürücünün özünü-diaqnostikası; Multidrop  şəbəkələşmə; Açıq protokol; HART kommunikatorları; HART kommunikatorlarının döngü dövrəsinə qoşulması; Cihazın xüsusiyyətləri; Foundation Fieldbus protokolunun əsasları; Foundation Fieldbus texnologiyasının icmalı; Fieldbus layları; Fiziki lay; Kommunikasiya yaddaşı; İstifadəçi layı; Fieldbus bloklarının əsasları; Resurs bloku; Çevirici bloku; Funksiya bloku; Foundation Fieldbus-ın üstünlükləri; Protokol dizaynı; Qurğuların birlikdə işləmə uyğunluğu; Naqil xərclərinin azalması; Şəbəkənin elastikliyi; Field- də idarəetmə; Foundation Fieldbus şəbəkələri; Seqment, gövdə və budaqlar; Şəbəkə topologiyaları; Şəbəkədəki qurğuların  kommunikasiyası; Daxili təhlükəsizlik;

Profibus protokolu; Profibus texnologiyasının icmalı; Profibus - FMS; Profibus- DP; Profibus - PA; Foundation Fieldbus- la olan oxşarlıq və fərqlər; Xüsusi kommunikasiya protokolları; Modicon Modbus; Honeywell De; Foxboro FoxCom; Yokogawa BRAIN; HART və Fieldbus-ın üstünlükləri; HART-la Foxcom və Brain-in müqayisəsi; Açıq Protokol; Sənayedəki geniş tətbiqi; HART-la De-nin müqayisəsi; Saxlanılan analoq siqnallar; Dəyişənlərin sinxron ötürülməsi; Geniş sənaye dəstəyi; Foundation Fieldbusun üstünlükləri