AZ / EN / RU
PAM 505 Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması (3+2+0) ECTS 6

Qazmaya nəzarətin avtomatlaşdırılması və idarəedilməsi; Qazmaya nəzarətin avtomatlaşdırılması və idarəedilməsinin nəzəri əsasları; Qazma üçün sürtünmə avadanlıqları; Qazma üçün hidravlik avadanlıqlar;  Qazma üçün elektrik qazma maşınları; Baltaların quyuya buraxılması üçün quyudibi avadanlıqlar; Qazma prosesinin avomatlaşdırılması prinsipləri; Neft və qaz çıxarılması prosesinin avtomatlaşdırılması;  Neft çıxarma müəssisələrinin texnoloji sxemləri; Stansiyalarda lay təzyiqinin saxlanmasının  avtomatlaşdırılması; Lay təziqini saxlayan stansiyaların xüsusiyyətləri; Neft quyularının avtomatlaşdırılması; Avtomatlaşdırılmış, qruplaşmış ölçü avadanlıqları; Neft quyularının keyfiyyət verilənlərinin emalı; Avtomatlaşdırılmış separator quraşdırmaları; Təzyiqi artıran nasos mərkəzləri, Neftin və emalının avtomatlaşdırılması; Texnoloji proseslərin xarakteristikaları və avtomatlaşdırılmış proseslərin problemləri; Neftin emalı üçün avtomatlaşdırılmış modulların hazırlanması; Avtomatlaşdırılmış qaydada neft çəkisinin və keyfiyyətinin ölçülməsi; Nasos stansiyalarında neft çəkilməsinin avtomatlaşdırılması; Avtomatlaşdırılmış təmizləyici blok stansiyaları və suçəkən quyular; Avtomatlaşdırılmış bloklu çəkmə stansıyaları; Neft kəmərlərinin avtomatlaşdırılması; Avtomatlaşdırılmış obyekt kimi neft borularının xüsusiyyətləri; Neft çəkmə proseslərinin avtomatlaşdırılması; Neft borularının həddən artıq yüklənmədən qorunması, Qazın  emalının avtomatlaşdırılması; Qaz və qazkondensat emalı proseslərinin avtomatlaşdırma obyekti kimi xüsusiyyətləri; Avtomatlaşdırılmış idarəetmə və istehsal; Aşağı temperatur olan qazların bolüşdürülməsinin avtomatlaşdırılması; Qazın qurudulması və absorbsiya proseslərinin avtomatlaşdırılması.