AZ / EN / RU
HISTORY OF AZERBAIJAN

Azərbaycan ərazisində ibtidai-icma quruluşu. İlkin dövlət qurumları və qədim dövlətlər, Manna, Atropatena, Qafqaz Albaniyası (ə.ə. IV-b.e. V),Azərbaycan III-IX əsrlərdə. AzərbaycanSasanilərintərkibində (III-VII əsrlər), Azərbaycan-Ərəbxilafətisistemində (VII-IX əsrlər), AzərbaycanXalqınınyaranması, Etnogenezis,Azərbaycan IX-XIII əsrlərdə, Azərbaycan Feodal dövlətləri (IX-XI əsrlər), Azərbaycan Səlcuqların hakimiyyəti dövründə, Azərbaycan Atabəylər dövləti, Azərbaycan Monqol əsarəti dövründə, Hülakilər dövləti, Azərbaycan dövlətləri XV yüzillikdə, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Səfəvi-Ərdəbil Hakimliyi, I Şah İsmayıl, Daxili və xarici siyasəti, Səfəvilər dövlətində inzibati ərazi sistemi vergi və torpaq mülkiyyəti, I Şah Abbas, Daxili və xarici siyasəti, Azərbaycan mədəniyyəti (XI-XV əsrlər), Azərbaycan (XVIII əsrin I yarısı), Azərbaycanın beynəlxalq rəqabət meydanına çevrilməsi, I Pyotrun Qafqaz yürüşü, Osmanlı Türkiyəsinin Azərbaycanın qərb torpaqlarına hərbi yürüşü, İran-Rusiya - Osmanlı Türkiyəsi arasında bağlanmış müqavilələr,Azərbaycan (XVIII əsrin II yarısı-XIX əsrin əvvəlləri), Azərbaycan xanlıqları, Daxili və xarici siyasəti, Azərbaycanın Rusiya və İran tərəfindən bölüşdürülməsinin başlanması. 

Azərbaycanın Rusiya və İran tərəfindən bölüşdürülməsinin II mərhələsinin başa çatması (1814 - 1828-ci illər),   

Şimali Azərbaycan XIX-əsrin 30 - 50-ci illərində,  Şimali Azərbaycan XIX əsrin II yarısında, Şimali Azərbaycan 1905-1914-cü illərdə,   Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində (1914-1918-ci illər),  Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti(1918-1920-ci illər),  Şimali Azərbaycanda sovet işğal rejiminin qurulması (xx əsrin 20 - 30-cu illəri), Azərbaycan İkinci  Dünya müharibəsi illərində, Şimali Azərbaycan müharibədən sonrakı dövrdə(1946-1960-cı illərdə),Şimali  Azərbaycan XX əsrin 70-80-ci illərində(1970 - 1989-cu illər), Müstəqil Azərbaycan Respublikasının daxili və xaricisiyasəti, Cənubi Azərbaycan  XX əsrdə.