Təkrar ali təhsil proqramı

Təkrar ali təhsil üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
1 ENG 111 İngilis dili 1 6
1 AZL 121 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 4
1 COMP 111 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 3
1 MATH 131 Riyaziyyat 1 6
1 PHYS 131 Fizika 1 3
1 HIST 122 Azərbaycan tarixi 4
1 COMP 112 Kompüterlərin texniki sənədləşmədə tətbiqi 4
1 ENG 112 İngilis dili 2 6
1 MATH 132 Riyaziyyat 2 6
1 PHYS 132 Fizika 2 6
2 CHE 231 Kimya 1 5
2 PETE 221 İxtisasa giriş 5
2 PETE 223 Neft-qazın və lay süxurlarının xassələri 6
2 PETE 241 Mexanika 5
2 PETE 243 Ümumi geologiya 7
2 CHE 232 Kimya 2 5
2 PETE 252 Hidravlika 6
2 PETE 254 Neft-qaz çıxarmada təcrübənin riyazi modelləşdirilməsi 6
2 PETE 256 Neft-qaz geologiyası 6
3 PETE 331 Neft-qaz quyularının qazılmasının texnika və texnologiyası 7
3 PETE 353 Yeraltı hidravlika 7
3 PETE 333 Enerji geosiyasəti 3
3 PETE 335 Layın qiymətləndirilməsi 7
3 PETE 358 Neft-qaz quyularının tamamlanması 7
3 PETE 334 Neftin və qazın mədən şəraitində toplanması və ilkin emalı 6
3 PETE 336 Neft-qaz yataqlarının işlənməsi 7
3 PETE 338 Enerji və neft-qaz biznesi və iqtisadiyyat 5
4 PETE 451 Dayanıqlıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik 7
4 PETE 433 Neft və qazın çıxarılmasının texnika və texnologiyası  7
4 PETE 435 Hidratlar və onlara qarşı mübarizə üsulları 6
4 PETE 471 Horizontal, maili və çox lüləli quyularla neft və qaz hasilatının əsasları 6
4 PETE 462 Neftvermə əmsallarının artırılma üsulları 6
4 PETE 446 Yatağın modelləşdirilməsi 7
4 PETE 448 Neftin və qazın nəqli, saxlanması və sənaye emalı 7
4 PETE 462 Quyunun test analizi 6
5 PETE 523 Elmi-tədqiqat layihəsi 8
5 PETE 561 Sualtı hasilat texnologiyaları 6
5 MACD 531 Mülki-müdafiənin və tibbi yardımın əsasları 3
    Təcrübə 10
    Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi 20
  PETE 368 Dərin özüllər dəniz əməliyyatları  
  PETE 437 Quyu karotajı  
  PETE 473 Geostatistika  
  PETE 464 Beynəlxalq neft iqtisadiyyatı və siyasəti  
  PETE 543  Düşmə əyrilərinin analizi  
  PETE 573 Problemli quyularin analizi